Politică de confidențialitate

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

NR.1/03.12.2019

LEMPES VIEW RESIDENCE S.R.L.

 

 

 

 1. Despre această Politică de confidenţialitate:

 

Lempes View Imobiliare S.R.L. (denumită în continuare: ”LVI SRL”)  vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și cu privire la drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.

 

 1. Identitatea și datele de contact ale operatorului:

În cazul în care doriţi să ne contactaţi în legătură prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile pe care le aveţi sau această Politică, folosiţi următoarele date de contact:

Lempes View Imobiliare S.R.L. cu sediul în Braşov, Calea Făgăraşului, nr. 27, jud. Braşov înmatriculată la Registrul comerţului cu nr. J08/2828/2017, C.U.I. 38349050, reprezentata de administrator Shapira Sasi Sason.

Persoanele și datele de contact la care poate fi contactat operatorul prin poșta electronică:

 

 • Definiţii

În sensul Regulamentului general privind protecţia datelor cu caracter personal (GDPR):

a)”date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b)”prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;

 1. c) “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

d)”persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

e)”destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;

f)”consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

g)”încălcarea securităţii datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea.

 

 1. Scopurile și temeiul juridic al prelucrării:

 

 • Scopurile pentru care LVI SRL prelucrează datele cu caracter personal ale potenţialilor clienţi persoane fizice, clienţilor persoane fizice, ale reprezentanţilor potenţialilor clienţi persoane juridice, ale reprezentanţilor clienţilor persoane juridice sunt:
 • Încheierea unor contracte precum: promisiuni de vânzare-cumpărare, contracte de vânzare-cumpărare etc.;
 • Executarea contractelor sus-menţionate;
 • Gestionarea înregistrării ca utilizator precum şi gestionarea contului deschis în calitate de utilizator;
 • Pentru comunicarea informaţiilor solicitate;
 • Marketing, pentru a vă ţine la curent cu proiectele, produsele şi serviciile oferite de LVI SRL;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă a societaţii;
 • Iniţierea sau/şi desfăşurarea unor proceduri judiciare, administrative sau amiabile de soluţionare a conflictelor în legătură cu încheierea, executarea şi încetarea contractelor.

 

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci cȃnd persoana vizată este copil;
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cum este cazul utilizării datelor personale pentru gestionarea înregistrării ca utilizator precum şi gestionarea contului deschis în calitate de utilizator; alte scopuri vor fi aduse explicit la cunoștinţă cu ocazia solicitării consimţămȃntului.

 

 • Scopurile pentru care LVI SRL prelucrează datele cu caracter personal ale potenţialilor colaboratori contractuali persoane fizice, colaboratorilor contractuali persoane fizice, reprezentanţilor potenţialilor colaboratori persoane juridice şi reprezentanţilor colaboratorilor persoane juridice sunt:
 • Încheierea unor contracte precum: contracte de prestări servicii, contracte de furnizare de materiale, finisaje etc, contracte de colaborare etc.;
 • Executarea contractelor sus-menţionate;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă a societaţii;
 • Iniţierea sau/şi desfăşurarea unor proceduri judiciare, administrative sau amiabile de solutionare a conflictelor in legatura cu încheierea, executarea şi încetarea contractelor.

 

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci cȃnd persoana vizată este copil.

 

 • Scopurile pentru care LVI SRL prelucrează datele cu caracter personal ale administratorilor, asociaţilor şi reprezentanţilor asociaţilor LVI SRL sunt:
 • Efectuarea publicităţii actelor și/sau faptelor – care provin sau se află în legătură cu LVI SRL – a căror înregistrare în registrele publice este prevăzută de lege sau care produce efecte juridice pentru LVI SRL, precum publicitatea prin Registrul comerţului, publicitatea prin Cartea funciară, publicitatea prin Arhiva electronică de garanţii mobiliare etc.
 • Conducerea și controlul activităţii LVI SRL;
 • Administrarea LVI srl și reprezentarea LVI srl faţă de terţi;
 • Funcţionarea și îndeplinirea obiectului de activitate al LVI SRL, realizarea tuturor actelor și faptelor necesare în acest scop (adoptare hotărȃri, decizii, încheierea și executarea contractelor, întocmirea de cereri, petiţii, acţiuni, notificări, puncte de vedere în numele societăţii, asigurarea resurselor de personal și materiale, participare la tȃrguri, schimburi de experienţă, evenimente de promovare a serviciilor și produselor LVI SRL, identificarea/menţinerea contactelor cu posibili clienţi/parteneri/colaboratori);
 • Îndeplinirea drepturilor și obligaţiilor contractuale și/sau legale ce revine LVI SRL;
 • Apărarea drepturilor și intereselor LVI SRL în justiţie și/sau în alte proceduri oficiale ori de rezolvare amiabilă a conflictelor;
 • Reclamă, marketing și publicitate a LVI SRL, și a serviciilor/produselor.

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă;
 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cum este cazul utilizării datelor personale în scopuri de reclamă, marketing, publicitate; alte scopuri vor fi aduse explicit la cunoștinţă cu ocazia solicitării consimţămȃntului.

 

 • Scopurile pentru care LVI SRL prelucrează datele cu caracter personal ale salariaţilor, internilor, practicanţilor, voluntarilor care exercită activităţi sub îndrumarea și controlul său sunt:
 • Îndeplinirea obiectului de activitate al angajatorului (în principal construcţia şi vânzarea de imobile);
 • Asigurarea și gestionarea resurselor umane;
 • Gestiunea economico-financiară și administrativă a societaţii;
 • Controlul activităţii și contabilităţii operatorului de către conducerea societătii, asociaţi, precum și realizarea auditului financiar legal sau/și intern prin contractanţi;
 • Încheierea și/sau executarea contractelor de muncă/internship/practica/voluntariat și a altor acte juridice la care persoana vizată este parte/faţă de care produc efecte;
 • Îndeplinirea drepturilor și obligaţiilor contractuale și legale ce revin angajatorului;
 • Acordarea drepturilor prevăzute de lege și de normele/deciziile interne ale angajatorului persoanei vizate;
 • Organizare/derulare schimburi de experienţă, cursuri de perfecţionare, evenimente team-building;
 • Colaborarea cu potenţialii clienţi, clienţii și beneficiarii finali ai serviciilor prestate de LVI srl, acordare asistenţă acestora;
 • Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor;
 • Beneficierea operatorului de servicii: de audit, de consultanţă financiară, juridice, de medicina muncii, formare profesională, bancare, alte servicii necesare;
 • Apărarea drepturilor și intereselor LVI srl în justiţie și/sau în alte proceduri oficiale ori de rezolvare amiabilă a conflictelor care au legătură cu personalul și/sau activitatea societăţii;
 • Reclamă, marketing și publicitate a angajatorului și a serviciilor/produselor acestora.

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
 • Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului (principalele acte normative în acest sens sunt: Legea nr.53/2003 Codul muncii, Legea nr.319/2006 securităţii și sănătaţii în muncă, OUG nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, OUG nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, Legea nr.448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, HG nr.905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, Legea nr.176/2018 privind internshipul, Legea nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat, Legea nr.333/2003 privin paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecţia persoanelor, Legea nr.82/1991 a contabilitaţii, Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscală, Legea nr.287/2009 privind Codul civil, Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale etc.)
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci cȃnd persoana vizată este copil – în cazul transmiterii datelor personale către potenţiali clienţi, clienţi (precum cumpărătorii de apartamente/spaţii comerciale, în vederea colaborării cu aceștia în scopul încheierii/executării contractelor), colaboratori, instituţii/autorităţi;
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cum este cazul utilizării datelor personale în scopuri de reclamă, marketing, publicitate; alte scopuri vă vor fi aduse explicit la cunoștinţă cu ocazia solicitării consimţămȃntului.

 

 • Scopurile pentru care LVI SRL prelucrează datele cu caracter personal ale candidaţilor sunt:
 • Asigurarea și gestionarea resurselor umane;
 • Formare unei baze de date cu candidaţii neadmiși, cu consimţămȃntul expres al acestora

Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară pentru pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract de muncă, de internship, de colaborare etc. între persoana vizată şi operator;
 • Consimţămȃntul persoanei vizate pentru înregistrarea în baza de date a candidaţilor în vederea contactării pentru posibile posturi disponibile în viitor.

 

 • Scopurile pentru care LVI SRL prelucrează datele cu caracter personal ale reprezentanţilor/salariaţilor ori altor persoane care acţionează sub autoritatea diferitelor entităţi publice sau private, puse la dispoziţie de aceștea sau transmise de către persoanele vizate sunt:
 • Comunicarea cu acestea în vederea depunerii unor cereri, petiţii, lămuriri, oferirii de situaţii și date etc. și purtării corespondenţei necesare.

      Temeiul juridic:

 • Prelucrarea este necesară în vederea exercitării unor drepturi sau îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
 • Prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci cȃnd persoana vizată este copil.

 

 1. Categorii de persoane vizate:

 

 • Potenţiali clienţi, clienţi ai LVI S.R.L.;
 • Administratori, asociaţi şi reprezentanţi ai asociaţilor LVI SRL;
 • Candidaţii la un loc de muncă;
 • Salariaţi, interni, practicanţi, voluntari;
 • Membrii de familie sau foşti membri de familie ai salariaţilor, dacă îndeplinirea unor obligaţii legale care revin angajatorului presupun prelucrarea unor date personale ale acestora (de exemplu, aplicarea unei popriri pe salariul angajatului-părinte şi plata către reprezentantul legal al minorului a obligaţiei de întreţinere; acordul reprezentantului legal al salariatului minor pentru încheierea contractului de muncă etc.);
 • Potenţiali parteneri contractuali (colaboratori) persoane fizice;
 • Persoanele fizice care, în raportul cu LVI SRL, acţionează în numele, sub autoritatea colaboratorilor/ partenerilor contractuali (potenţiali sau existenţi) persoane juridice (reprezentanţi legali, împuterniciţi, salariaţi ai acestora);
 • Persoane fizice care, în raportul cu LVI SRL, acţionează în numele, sub autoritatea instituţiilor/ autorităţilor/organismelor publice sau private/alte entităţi faţă de care operatorul își îndeplinește obligaţiile sau își exercită drepturile (reprezentanţi legali, împuterniciţi, salariaţi ai acestora, alte persoane care acţionează sub autoritatea acestora);
 • Vizitatori (persoane care se află în zona perimetrală exterioară și/sau în interiorul sediului/punctelor de lucru ale LVI SRL).

 

 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal și categoriile de date prelucrate

 

 • Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin clienţilor persoane fizice şi reprezetanţilor persoanelor juridice sunt:
  • Lempes View Imobiliare S.R.L.. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
  • Conducerea societăţii (administratori, asociaţii societăţii) – poate prelucra toate categoriile de date cu caracter personal deţinute de societate în vederea conducerii, administrării, controlului activităţii societăţii, respectiv aplicării GDPR la nivel de societate. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
  • Salariaţii Lempes View Imobiliare S.R.L. pentru îndeplinirea atribuţiilor şi însărcinărilor de serviciu. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
  • Colaboratori care prestează servicii în sprijinul desfăşurării activităţii LVI SRL precum: servicii de contabilitate, servicii juridice, servicii de proiectare, execuţie de lucrări de construcţie, furnizare de materiale etc.; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
  • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: direcţia fiscală, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; organe de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege/solicitate.

 

 • Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin administratorilor LVI SRL sunt:
 • Datele administratorilor LVI: Datele sunt publice prin înregistrarea în Registrul comerţului de pe lȃngă Tribunalul Brașov a Actului constitutiv al LVI SRL care conţine datele din cărţile de identitate ale reprezentanţilor asociaţilor LVI și ale administratorilor, în temeiul îndeplinirii unei obligaţii legale ce revine LVI;

Categoriile de date la care persoanele interesate au acces prin accesarea bazei de date a Registrului comerţului sunt: numele, prenumele, codul numeric personal şi, dacă este cazul, echivalentul acestuia, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, serie și  număr act identitate, locul şi data naşterii, domiciliul şi cetăţenia, calitatea de reprezentant al asociatilor LVI SRL/administrator al LVI SRL.

 • Datele administratorilor: Autorităţii/instituţii/entităţi/persoane publice și private, unde se predau/se transmit documente în numele LVI SRL; posibili și actuali clienţi, colaboratori, parteneri contractuali ai LVI SRL, în vederea reprezentării și îndeplinirii obiectului de activitate al LVI SRL, în baza tuturor temeiurilor enumerate la art.4.1.;

Categoriile de date la care au acces/transmise în mod obișnuit: numele, prenumele, date de contact (e-mail serviciu, telefon), calitatea de administrator al LVI SRL.

 • Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin salariaţilor/internilor/ practicanţilor/voluntarilor sunt:
  • Lempes View Imobiliare S.R.L., respectiv:
 • Personalul cu atributii in domeniul HR; date prelucrate de aceștia: datele cuprinse în cărţile de rezidenţă, cărţile de identitate (nume, prenume, cetăţenie şi ţara de provenienţă, adresă domiciliu, cod numeric personal, seria şi numărul cărţii de identitate), adresă reședinţă – dacă salariatul nu locuiește la domiciliul menţionat în documentele de identitate -, telefon sau/și e-mail privat și de serviciu, locul de muncă, funcţia/ocupaţia deţinute în prezent, desfășurarea unor activităţi concurente, data încheierii contractului de muncă şi data începerii activităţii, tipul și durata contractului individual de muncă, salariul, sporurile, alte avantaje şi cuantumul acestora, contul bancar în care se fac plăţile datorate de angajator salariatului, prezenţa la locul de muncă, informaţii legate de studiile (acte de studii/certificate de calificare) și performanţele profesionale, evaluări ale activităţii și comportamentului în unitate realizate de angajator, abateri şi sancţiuni disciplinare, informaţii privind aptitudinea salariatului de a muncii din punct de vedere al sănătăţii, concediile de orice fel, învoiri, absenţe nemotivate, participarea la diferite instrucţiuni, ședinţe, prelucrări organizate/realizate de LVI SRL, date privind formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor conform Codului muncii, carduri de asigurare medicală, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, date privind detaşăriile și delegările, data şi temeiul legal al încetării contractului de muncă, alte date puse la dispoziţie de persoana vizată.

În temeiul legii, persoanelor care urmează să deţină atribuţii de pază li se va solicita la angajare și cazierul judiciar.

 • Personalul cu atributii economico-contabile; date prelucrate de aceștia: nume, prenume, CNP, serie și nr. CI/BI, salariul și alte venituri asimilate salariului, datele privind prezenţa la locul de muncă, orele lucrate, concediile de orice fel, învoiri, absenţe nemotivate, informaţii privind aptitudinea salariatului de a muncii din punct de vedere al sănătăţii cȃnd influenţează nivelul veniturilor din muncă sau sociale ale salariatului, date privind delegările și detașările (precum: traseu, cazări, enitatea la care a fost delegată/detașată și costurile aferente acestora), credite și debite ale acestor persoane faţă de angajator, datele personale cuprinse în documentele transmise de către autoritățile publice pentru instituirea unei măsuri de executare silită a salariatului (de ex. popriri pe salariu).

Salariatul care are ca atribuţie completarea registrelor legale de evidenţa raporturilor de muncă și de internship ale angajatorului, are dreptul să prelucreze și acele date ale salariaţilor si internilor LVI SRL care sunt  menţionate în acest scop de Codul muncii și HG nr.905/2017 – pentru salariaţi, de Legea nr. 176/2018 – pentru interni.

 • Conducerea societăţii (administratori, asociaţii societăţii) – poate prelucra toate categoriile de date cu caracter personal deţinute de societate în vederea conducerii, administrării, controlului activităţii societăţii, respectiv aplicării GDPR la nivel de societate.
 • Şeful ierarhic prelucrează datele subalternilor: nume, prenume, e-mail serviciu, telefon, funcţia/ocupaţia la LVI SRL, calificarea profesională, prezenţa la locul de muncă, ore lucrate, evaluări ale activităţii și comportamentului în unitate, abateri şi sancţiuni disciplinare, concediile de orice fel, învoiri, absenţe nemotivate, participarea la diferite instrucţiuni, ședinţe, prelucrări organizate/realizate de angajator, date privind formarea profesională şi evaluarea cunoştinţelor conform Codului muncii, perioada şi cauzele de suspendare a contractului individual de muncă, date privind detaşăriile și delegările, data încetării contractului de muncă.
 • Personalul din echipa de suport tehnic cu atribuţii de mentenanţa reţelelor și dispozitivelor LVI SRL, poate avea acces la datele cu caracter personal înregistrate/stocate pe aceste dispozitive, în măsura necesară îndeplinirii sarcinilor de servciu.
 • Întregul personal LVI SRL; date prelucrate: nume, prenume, funcţie, ocupaţie, număr telefon serviciu si e-mail serviciu;
  • Colaboratorii angajatorului (respectiv salariaţii/titularii/împuterniciţii colaboratorilor persoane juridice) pentru:
 • servicii de medicina muncii; date la care au acces sau transmise de LVI SRL: nume, prenume, CNP, calitatea de salariat al LVI SRL, ocupaţie/funcţie;
 • servicii bancare; date transmise: datele necesare efectuării plăţilor în numele operatorului pentru salarii și alte beneficii personalului, serviciile/bunurile achiziţionate, alte obligaţii contractuale/legale, respectiv: nume, prenume și CNP beneficiar plată, suma plătită și ce reprezintă aceasta, semnătura olografă/electronica a salariatului LVI SRL care face plata.
 • servicii juridice; date la care au acces sau transmise: datele necesare realizării activităţii specifice avocatului în favoarea operatorului prevăzute de art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă și reprezentare juridică, redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare etc.), cȃnd au legătură cu contractele încheiate de persoana vizată, îndeplinirea/ neîndeplinirea unor obligaţii contractuale și/sau legale faţă de LVI SRL, răspunderea faţă de LVI SRL, cum ar fi: nume, prenume, funcţie/ocupaţie, venituri, fapte realizate/ nerealizate, debite/credite faţă de LVI SRL, date cu caracter personal cuprinse în actele juridice semnate de persoana vizată care fac obiectul analizei avocatului (precum contract de muncă, contract de colaborare, contracte de prestări servicii etc.). Pentru formulare acţiuni în instanţă și reprezentare se transmit și CNP, serie și număr carte identitate, domiciliu/reședinţă.
 • servicii de contabilitate cu care societatea are contracte de colaborare; date prelucrate de aceștia: nume, prenume, CNP, serie și nr. CI/BI, salariul și alte venituri asimilate salariului, datele privind prezenţa la locul de muncă, orele lucrate, concediile de orice fel, învoiri, absenţe nemotivate, informaţii privind aptitudinea salariatului de a muncii din punct de vedere al sănătăţii cȃnd influenţează nivelul veniturilor din muncă sau sociale ale salariatului, date privind delegările și detașările (precum: traseu, cazări, enitatea la care a fost delegată/detașată și costurile aferente acestora), credite și debite ale acestor persoane faţă de angajator, datele personale cuprinse în documentele transmise de către autoritățile publice pentru instituirea unei măsuri de executare silită a salariatului (de ex. popriri pe salariu).
 • servicii de audit; date la care au access au transmise: datele înregistrate în contabilitatea LVI SRL cu care intră în contact prin efectuarea activităţii de audit financiar și cele necesare pentru comunicarea cu LVI SRL, respectiv: nume, prenume, calitatea de salariat LVI SRL, CNP, contul bancar în care se fac plăţile veniturilor salariale și asimilate, ocupaţie/funcţie; venituri salariale și cele asimilate cu veniturile salariale, debite sau credite faţă de angajator, estimări ale debitelor sau creditelor faţă de angajator, date înscrise în situaţiile financiare anuale; datele administratorilor menţionate în Actul constitutiv al LVI SRL (nume, prenume, domiciliu, data și locul nașterii, cetăţenie, serie și număr carte de identitate/ pașaport, CNP)
 • servicii de transport, servicii de cazare, servicii de masă, servicii de închiriere auto, agenții de turism, asigurători de călătorie, de sănătate, servicii organizare evenimente etc. prestate în beneficiul final al salariaților LVI care se deplasează/acționează în interes de serviciu sau în legătură cu serviciul (de exemplu: cu ocazia plecărilor în delegație, la conferințe, activităților de team building, pregătirilor profesionale etc.); date la care au acces sau transmise, funcție de cerințele prestatorilor de servicii: nume, prenume, calitatea de salariat al LVI SRL, date identitate (precum: serie și număr act identitate, dată naștere), date contact (e-mail serviciu, număr telefon).
 • Alți prestatori de servicii pentru LVI SRL, ai căror beneficiari finali sunt salariații.
  • Potenţiali colaboratori ai LVI SRL, în vederea stabilirii de contacte, oferirii de informaţii tehnice, negocierii, încheierii de contracte, comunicării, executării contractelor. Datele comunicate: nume, prenume, funcţie /ocupaţie, calificare profesională, angajator, e-mail şi telefon de serviciu al salariaţilor indicaţi de către administrator, precum și al persoanelor din conducerea societăţii.
  • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu privire la care legea îi impune angajatorului să le permită accesul sau/şi transmiterea datelor cu caracter personal, precum: înregistrarea datelor din contractele de muncă în revisal, înregistrarea datelor din contractele de internship în registrul special înfiinţat în acest scop; organe de control sau cercetare, precum: inspectorii de muncă; inspectorii fiscali; Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (denumită în prezentul document și „autoritatea de supraveghere”); organele de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Autorităţi/instituţii/organisme publice sau private la care salariatul depune, în numele angajatorului, cereri, formulare, alte documente și cu care comunică.

Datele prelucrate: cele prevăzute de lege și/sau solicitate de autorităţile/instituţiile respective.

 

 • Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin candidaţilor și potenţialilor colaboratori și clienţi ai LVI SRL sunt:
  • Lempes View Imobiliare S.R.L. Categorii de date prelucrate: cele puse la dispoziţie de candidat, colaborator, client.
  • Conducerea societăţii (administratori, asociaţii societăţii) – poate prelucra toate categoriile de date cu caracter personal deţinute de societate în vederea conducerii, administrării, controlului activităţii societăţii, respectiv aplicării GDPR la nivel de societate.
  • Salariaţii Lempes View Imobiliare S.R.L..
  • Colaboratorii care prestează servicii juridice; date la care au acces sau transmise: datele necesare realizării activităţii specifice avocatului în favoarea operatorului prevăzute de art.3 din Legea nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată (consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă și reprezentare juridică, redactarea de acte juridice, atestarea identităţii părţilor, a conţinutului şi a datei actelor prezentate spre autentificare etc.).
  • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: inspectorii de muncă, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; organelor de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege.

 

 • Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin partenerilor contractuali (colaboratori persoane fizice precum și salariaţi/persoane fizice împuterniciţi ai partenerilor contractuali persoane juridice) sunt:
  • Lempes View Imobiliare S.R.L.. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
  • Conducerea societăţii (administratori, asociaţii societăţii) – poate prelucra toate categoriile de date cu caracter personal deţinute de societate în vederea conducerii, administrării, controlului activităţii societăţii, respectiv aplicării GDPR la nivel de societate. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
  • Salariaţii Lempes View Imobiliare S.R.L.. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
  • Colaboratori care prestează servicii în sprijinul desfăşurării activităţii LVI SRL precum: servicii de contabilitate, servicii juridice, servicii de proiectare, execuţie de lucrări de construcţie, furnizare de materiale etc.; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, domiciliu, funcţie, denumire angajator, detalii de contact (adresă domiciliu, email și telefon de serviciu/personal dacă nu exista adresă email și telefon de serviciu), date din cuprinsul ofertelor, contractelor, documentelor provenite de la registrul comerţului, date financiare și economice privitoare la tranzacțiile efectuate.
  • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: direcţia fiscală, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; organe de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege/solicitate.

 

 • Destinatarii/categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal care aparţin reprezentanţilor/ salariaţilor ori altor persoane care acţionează sub autoritatea diferitelor entităţi publice sau private sunt:
  • Lempes View Imobiliare S.R.L.. Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie, denumire angajator (entitate), detalii de contact: email și telefon de serviciu.
  • Conducerea societăţii (administratori, asociaţii societăţii); Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie, denumire angajator (entitate), detalii de contact: email și telefon de serviciu.
  • Salariaţii Lempes View Imobiliare S.R.L.; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie, denumire angajator (entitate), detalii de contact: email și telefon de serviciu.
  • Colaboratori care prestează servicii în sprijinul desfăşurării activităţii LVI SRL precum: servicii de contabilitate, servicii juridice, servicii de proiectare, execuţie de lucrări de construcţie, furnizare de materiale etc.; Categorii de date prelucrate: nume, prenume, funcţie, denumire angajator (entitate), detalii de contact: email și telefon de serviciu.
  • Autorităţi/instituţii/organisme publice cu atribuţii de control, cercetare, judiciare precum: direcţia fiscală, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; organe de cercetare în cazul suspiciunii săvȃrșirii unor contravenţii ori infracţiuni, instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni, plȃngeri, petiţii și/sau apărării etc. Datele prelucrate: cele prevăzute de lege/solicitate.

 

 • Date cu caracter special

LVI SRL prelucrează:

 • LVI SRL prelucrează imaginea persoanelor (clienţi, potenţiali clienţi, colaboratori, potenţiali colaboratori, salariaţi, interni, practicanţi, voluntari, vizitatori), care se află în perimetrul exterior al sediului social şi punctelor de lucru, precum și care se află în interiorul sediului social şi al punctelor de lucru prin sistemul propriu de televiziune cu circuit închis (CCTV). Existenţa camerelor de luat vederi este semnalizată în mod vizibil prin anunţul ,,Obiectiv supravegheat video”. Nu se monitorizează zonele care ar putea conduce la încălcarea confidențialității persoanei vizate (de ex. spaţii sanitare, birouri).

Scopul amplasării camerelor de luat vederi este asigurarea securităţii bunurilor aparţinând angajatorului, a bunurilor salariaţilor şi clienţilor, precum şi securizarea accesului în zonele în care există echipamente pe care sunt stocate date cu caracter personal precum şi date care constituie secret comercial. Imaginile preluate de camere video sunt sunt păstrate în medii sigure în cadrul sediului şi punctelor de lucru, iar accesul este rezervat exclusiv personalului tehnic de specialitate, conducerii LVI SRL şi reprezentanţilor societăţii de pază şi protecţie. Imaginile pot fi transmise către organele abilitate de lege la solicitarea acestora în cazurile prevăzute de lege, ca probe în scopul desfășurării procedurilor judiciare.

După expirarea perioadei de stocare, înregistrările sunt șterse.

 • Date privind sănătatea salariaţilor/internilor/ practicanţilor/voluntarilor în condiţiile prevăzute de lege în vederea aplicării dispoziţiilor legale din domeniul muncii și al securităţii și protecţiei sociale. Angajatorul va fi informat de către medicul de medicina muncii sau medicul de familie al persoanei vizate dacă este apt de muncă/de desfășurarea anumitor activităţi înainte și pe parcursul defășurării raportului de muncă.

De asemenea, angajatorul prelucrează date privind starea de graviditate (numai după începerea contractului de muncă) pentru asigurarea drepturilor prevăzute de lege persoanei vizate.

Toate datele privind apartenenţa la sindicate și sănătatea sunt păstrate în medii sigure în interiorul LVI SRL, la acestea avȃnd acces numai salariaţii din departamentul resurse umane, financiar și conducerea LVI SRL.

Datele se pot transmite numai organelor publice abilitate de lege, la solicitarea acestora în cazurile prevăzute de lege.

 • În temeiul legii, persoanelor care urmează să deţină anumite atribuţii – precum atribuţii de pază – li se va solicita la angajare și cazierul judiciar.

 

 • Perioada de stocare a datelor

De principiu, datele cu caracter personal nu vor fi stocate pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare.

 • Salariaţilor/internilor/practicantilor/voluntarilor: Datele vor fi stocate pe toată durata în care produce efecte contractul individual de muncă/internship/practică/voluntariat şi pentru perioada în care salariatul sau societatea poate să îşi exercite drepturi derivând din contract (pȃnă la expirarea termenului de prescripţie de 3 ani); de asemenea, durata de stocare se prelungește pe perioada în care societatea are obligaţia legală de a păstra datele (de exemplu, datele cu caracter personal cuprinse în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează 10 ani, statele de salarii se păstrează 50 ani) și perioada în care LVI poate fi controlată în acest sens de organele în drept.
 • Candidaţilor: Datele vor fi prelucrate pe perioada desfășurării procesului de recrutare și selecţie, precum și, dacă există acordul candidatului pentru stocarea datelor sale în baza de date a LVI SRL, perioada pentru care și-a dat consimţămȃntul în acest sens, dar nu mai mult de 5 ani.

Documentul privind informarea participanţilor la recrutare şi ţinerea corespondenţei dintre angajator şi candidaţi se păstrează o perioadă de 3 ani de la finalizarea procesului de recrutare și selecţie, neurmată de angajare.

 • Parteneri contractuali persoane fizice: pe toată durata în care produce efecte contractul încheiat și ulterior, pe perioada în care una din părţi poate să îşi exercite drepturi derivând din contract (pȃnă la expirarea termenului de prescripţie de 3 ani, de regulă); de asemenea, durata de stocare se prelungește pe perioada în care societatea are obligaţia legală de a păstra datele (datele cu caracter personal cuprinse în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară se păstrează 10 ani) și perioada în care poate fi controlată în acest sens de organele în drept.
 • Datele persoanelor fizice care acţionează sub autoritatea posibililor parteneri contractuali se vor șterge sau distruge definitiv, după caz, în termen de cel mult 30 zile de la data la care a devenit clară neîncheierea unui contract, dar nu mai mult de 6 luni de la încetarea negocierilor, cu excepţia situaţiilor în care pot apărea pretenţii faţă de conduita uneia din părţi din această fază precontractuală, cȃnd datele și conversaţiile purtate se păstrează 3 ani de la încetarea negocierilor.
 • Reprezentanţi/salariaţi ai partenerilor contractuali, ai autorităţilor și altor entităţi: pe durata derulării contractului/operaţiunii care face necesară comunicarea cu partenerul contractual/autoritatea publică/entitatea publică sau privată, dar nu mai mult de data la care persoana respectivă notifică LVI SRL că i-a încetat calitatea de reprezentant/salariat al partenerului contractual sau al autorităţii/entităţii ori că nu mai este de acord cu prelucrarea.
 • Perioada de stocare a imaginilor înregistrate de camerele de luat vederi instalate la exteriorul și în interiorul sediului şi punctelor de lucru aparaţinând LVI SRL și a datelor din registrul de acces al persoanelor sunt stocate o perioadă de 30 de zile;
 • Pentru toate situaţiile menţionate mai sus, în cazul în care obligaţiile legale ce revin LVI SRL presupun stocarea datelor cu caracter personal pe o perioadă de timp mai mare decat cea indicată, datele vor fi stocate până la data menţionată în dispoziţiile respective şi/sau până la data la care expiră termenele în care se pot realiza controale de către organele competente în legătură cu îndeplinirea respectivelor obligaţii.

 

 • Drepturile persoanei vizate

În calitate de persoană vizată beneficiaţi, potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces – Persoana vizată are dreptul să obţină din partea operatorului o confirmare a faptului că datele sale sunt sau nu sunt prelucrate, accesul la respectivele date prelucrate precum şi informaţiile prevăzute de legislaţia europeană şi naţională;
 • Dreptul la rectificarea datelor personale inexacte – Persoana vizată are dreptul să obţină rectificarea datelor personale inexacte ce o privesc sau completarea acestora (dacă este cazul).
 • Dreptul la ştergerea datelor – Persoana vizată are dreptul să obţină ştergerea de către operator a datelor personale care o privesc în cazurile prevăzute de legislaţia europeană şi naţională. LVI SRL poate refuza ștergerea datelor cu caracter personal în cazul în care prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligaţii legale care se aplică operatorului, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În cazul în care informaţiile persoanei vizate, cu caracter personal, sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale a operatorului faţă de respectiva persoană, LVI SRL ar putea fi incapabilă să îndeplinească acea obligaţie contractuală.
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal în situaţiile prevăzute de legislaţia europeană şi naţională. Restricţionarea prelucrării se poate solicita dacă persoana vizată contestă exactitatea datelor ori legalitatea prelucrării, dacă LVI SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de persoana vizată pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau dacă persoana vizată a obiectat față de prelucrarea efectuată pe baza motivelor pe care LVI SRL le consideră legitime (pe durata verificării faptului dacă drepturile operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate).
 • Dreptul la portabilitatea datelor în situaţiile prevăzute de legislaţia europeană şi naţională. Persoana vizată are dreptul să solicite primirea datelor sale cu caracter personal prelucrate de LVI SRL și să le transmită altui operator, în cazul în care prelucrarea este efectuată prin mijloace automate, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţămȃnt – în temeiul art.6 alin.(1) lit.a sau al art.9 alin (2) lit.a GDPR – sau pe un contract – în temeiul art.6 alin.(1) lit.b din GDPR .
 • Dreptul la opoziţie.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situaţia particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (e) sau (f) GDPR, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Operatorul va putea prelucra în continuare datele respective numai dacă demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul marketingului direct, inclusiv creării de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în acest scop.

Persoana vizată, din motive legate de situaţia sa particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică sau în scopuri statistice, cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din motive de interes public

 • Procesul decizional individual automatizat și crearea de profiluri Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Se exceptează situaţiile în care decizia este necesară pentru: încheierea/executarea unui contract între persoana vizată și LVI SRL, persoana vizată și-a dat consimtămȃntul explicit sau LVI SRL este autorizată de dreptul intern sau dreptul Uniunii în acest sens. Pentru primele două cazuri de excepţii, persoana vizată poate solicita intervenţia umană din partea LVI SRL, își poate exprima punctul de vedere și poate contesta decizia.
 • Dreptul de informare cu privire la încălcarea securităţii datelor. Persoana vizată are dreptul de a fi informată de LVI SRL, atunci cȃnd s-a produs o încălcare a securităţii datelor sale cu caracter personal  care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertăţile sale.
 • Dreptul de a depune o plângere. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prevederile GDPR, la următoarea adresă:

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal din Romania
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania
anspdcp@dataprotection.ro

Toate drepturile menţionate anterior se exercită în cazurile și în condiţiile menţionate de GDPR, legislaţia internă și Regulamentul LVI SRL de protecţia datelor, cu aplicarea excepţiilor reţinute în actele normative europene și naţionale privind protecţia prelucrării datelor cu caracter personal.

 1. Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ

Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, iar LVI SRL va acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.

Modul de acordare, modificare sau retragere a consimţămȃntului se poate realiza în unul din următoarele moduri:

 • în scris, pe format hartie sau
 • prin e-mail, transmis la următoarea adresă electronică: teo@sohobrasov.ro
 • în același mod în care a fost acordat, cȃnd s-au utilizat mijloace electronice.

 

 1. Comunicările între LVI SRL și persoana vizată

 

10.1. Persoana vizată este informată asupra drepturilor sale în materia prelucrării datelor cu caracter personal în următorul mod:

 • prin afișare pe site-ul societaţii sau
 • prin e-mail, la adresa electronică personală/de serviciu a persoanei vizate sau
 • prin afișare la sediul şi punctele de lucru aparţinând LVI SRL, pentru salariaţii societăţii sau
 • în scris, pe format hȃrtie.

 

La solicitarea persoanei vizate, informaţiile pot fi furnizate verbal, cu condiţia ca identitatea persoanei vizate să fie dovedită altfel decȃt verbal.

10.2. Pentru a solicita informaţiile sau comunicările dorite, precum și pentru a formula cereri sau plȃngeri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, LVI SRL poate fi contactată de persoana vizată în următorul mod:

 • în scris, pe format hȃrtie transmis prin poștă cu confirmare de primire la adresa sediului social sau
 • prin intermediul poștei electronice, la următoarea adresă: teo@sohobrasov.ro

 

 1. Confidenţialitatea şi securitatea prelucrării datelor

LVI  S.R.L. a adoptat măsuri organizatorice şi tehnice pentru asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal, a căror respectare este obligatorie în cadrul Regulamentului intern privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul LVI S.R.L..

Conform măsurilor interne privind protecţia datelor adoptate de către LVI srl:

Datele cu caracter personal sunt confidenţiale, ele putȃnd fi dezvăluite numai categoriilor de destinatari permiși de LVI SRL și/sau de lege, pe parcursul executării raportului de muncă. După finalizarea acestuia, în perioada suspendării raportului de muncă, precum și în alte cazuri prevăzute de Regulamentul intern sau de lege este interzisă orice prelucrare a datelor. Prelucrarea datelor personale în cadrul LVI SRL se va realiza doar de către personalul autorizat să realizeze aceste operaţiuni. Prelucrarea datelor personale de către persoane neautorizate este interzisă. Prelucrarea datelor personale de către personalul autorizat este permisă strict în măsura necesară atingerii scopului prelucrării.

Este interzisă folosirea datelor personale de către persoanele care au acces la acestea în scopuri personale sau comerciale, dezvăluirea acestora unor persoane neautorizate sau diseminarea lor în orice altă modalitate. Persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul departamentului HR vor informa salariaţii/internii/practicanţii/voluntarii care urmează să desfășoare activităţi sub autoritatea LVI srl, de la debutul raporturilor lor, despre obligaţia de a respecta confidenţialitatea datelor și obligaţiile ce le revin în temeiul actelor normative în materia prelucrării datelor cu caracter personal și a Regulamentului și regulilor interne adoptate de LVI srl. Obligaţia de cofidenţialitate produce efecte şi după încetarea raporturilor de muncă/internship/practică/voluntriat și orice alt tip de raport contractual avut cu LVI srl.

Încălcarea securităţii datelor personale care este susceptibilă să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanei fizice, va fi comunicată fără întârzieri nejustificate persoanei vizate.

Încălcarea securităţii datelor personale prelucrate pentru alte persoane (operatori sau persoane împuternicite de operatori) vor fi notificate acestora fără întârzieri nejustificate după luarea la cunoştinţă.

Persoanele care iau cunoştinţă despre o încălcare a securităţii datelor au obligaţia de a informa imediat, în scris, superiorul ierarhic. Persoanele cu funcţii de conducere vor informa imediat, în scris, responsabilul cu protecţia datelor despre încălcarea securităţii datelor și Managerul de tehnologia informaţiilor și comunicaţii.

 • Cookie-uri

Pagina web şi aplicaţiile noastre utilizează cookie-uri şi tehnologii similare necesare pentru funcţionarea corespunzătoare sau pentru a asigura performanţa corespunzătoare.

 • Intrarea în vigoare

Prezenta Politică de confidenţialitate revizuită – denumită Politica de confidenţialitate nr.2 – a fost adoptată și intră în vigoare la data de 03.12.2019.

Revizuim Politica de confidențialitate periodic şi vom prezenta orice actualizări pe site-ul societăţii, pe mailurile de serviciu ale salariaţilor sau prin afișare la sediul LVI SRL.

LVI  S.R.L.                                                             

Administrator                                                                                      

Shapira Sasi-Sason